Kontrakty futures

Zanim kontrakty terminowe zagościły na giełdzie, były one związane z gospodarką rolną oraz obrotem surowcami naturalnymi. Przy trudnych do przewidzenia zmianach w sytuacji ekonomicznej czy niedających się przewidzieć planach zabezpieczano w ten sposób cenę na wypadek niesprzyjających warunków i wzrostu ceny. Ryzyko było jednakowe po obu stronach. Kupujący miał zagwarantowania cenę zakupu, która mogła być wyższa od rzeczywistej. W przeciwnym wypadku, gdy cena wzrosła, wówczas finalizował transakcje po niższej, ustalonej wcześniej cenie. Obecnie kontrakty futures są formą inwestycji opierającej się na planowaniu kupna lub sprzedaży określonej ilości instrumentów bazowych na giełdzie. Na czym polegają kontrakty futures i jaka jest ich charakterystyka?

Planowane zyski

Kontrakty futures zawierane są na giełdach lub w izbach rozliczeniowych za pośrednictwem przedstawiciela, nigdy zaś pomiędzy kontrahentami. Taka forma kontraktu polega na obustronnym zobowiązania do określonej transakcji, czyli jedna strona zobowiązuje się kupić, drugą zaś sprzedać aktywa w określonej ilości i w określonym czasie, po z góry ustalonej cenie. Obrót kontraktami terminowym typu futures odbywa się w codziennych notowaniach giełdowych. Dzięki temu możliwe jest zakończenie transakcji w dowolnym momencie bez konieczności czekania do czasu ważności kontraktu. Giełda określa standardy kontraktów, ustalając jakich rodzajów aktywów dotyczą oraz czas ważności kontraktów. Są to zatem instrumenty standaryzowane. Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowane są kontrakty na instrumenty takie, jak akcje, obligacje, indeksy akcji oraz walutowe. Zazwyczaj kontrakty dotyczą większych ilości określonego aktywu opiewających na kwoty kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z tego powodu uczestnicy nie muszą wpłacać całej kwoty jednorazowo, ale tylko jej część, która określa się mianem depozytu zabezpieczającego. Wartość takiego depozytu ustalana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zwyczajowo stanowi on kilkanaście procent wartości kontraktu. Cena kontraktów terminowych nie jest równa cenie bazowej instrumentu, którego kontrakt dotyczy. W zależności od czasu pozostałego do wygaśnięcia kontraktu może ona się znacząco różnić. Im dłuższy czas, tym większa różnica w cenie. Teoretyczna wartość kontraktu uwzględnia takie czynniki, jak wartość pieniądza, wysokość stóp procentowych, koszty magazynowania oraz wypłacane dywidendy. Ceny rzeczywiste mogą się ⁸różnić od cen teoretycznych przy zmiennych warunkach rynkowych. Różnice w wycenach są często wykorzystywane podczas spekulacji giełdowych. Uczestnicy rynku mogą liczyć na to, że podczas ostatecznej wyceny w dniu wygaśnięcia kontraktu jego wartość może zrównać się z ceną instrumentów bazowych.

Handel kontraktami typu futures może wiązać się z bardzo wysokimi i dynamicznymi zwrotami i umożliwiać osiąganie wysokich zysków. Jednak jak w przypadku wielu instrumentów giełdowych im większe możliwe zyski, tym większe możliwe straty, które w przypadku inwestycji w takie mechanizmy powinny być starannie wkalkulowane. Kontrakty terminowe często wykorzystywane są do spekulacji giełdowych, jednak stanowią one także przedmiot transakcji zabezpieczających. Zdarza się także używanie kontraktów futures w sytuacjach arbitrażu.

Materiał zewnętrzny